Decyzje środowiskowe - co to jest i kto wydaje?

  • Dodał: ralfjack
  • Paź 31, 2019

Decyzja środowiskowa, inaczej zwana DUŚ, jest skrótową nazwą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Aktualny jej całokształt reguluje ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Jako decyzja administracyjna ma za zadanie ukształtowanie i planowanie przedsięwzięcia tak, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja środowiskowa jest niezbędna w przypadku, gdy planujemy inwestycję budowlaną, która może w dużej mierze oddziaływać na środowisko. W tym przypadku decyzja środowiskowa umożliwi realizację procesu odpowiedniej inwestycji jak np. otrzymanie pozwolenia na budowę czy ustalenie warunków zabudowy. Decyzja środowiskowa wydawana jest dla określonego projektu nie zaś dla danego podmiotu gospodarczego.

Urzędy wydające takie decyzje kierują się ustaleniami zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację danej inwestycji reguluje takie elementy oddziaływania przedsięwzięcia jak: emisja pyłów i gazów do atmosfery, pobór wody i wydalanie ścieków, emisja hałasu, wycinka drzew i krzewów, gospodarka odpadami czy wpływ na obszary i gatunki chronione, zdrowie i życie ludzkie.

Rodzaj podejmowanego przedsięwzięcia podlega ocenie w kierunku aspektów takich jak możliwość redukowania negatywnego wpływu na środowisko, metody zapobiegania tym wpływom oraz monitoring.

Planowana inwestycja taka jak budowa lub rozbudowa nie zawsze wymaga decyzji środowiskowej. Należy to sprawdzić w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Do wydawania decyzji środowiskowej jest upoważniony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, gdy przedsięwzięcie polega na przekształcenie lasu w użytek rolny, który stanowi własność Skarbu Państwa decyzję wydaje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

W zależności od inwestycji decyzję taką może wydać wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Ostatni wpis
  • Dodał: ralfjack
  • Paź 31, 2019
Decyzje środowiskowe - co to jest i kto wydaje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 1, 2018
KIP - co to jest i kto wydaje decyzje?
  • Dodał: ralfjack
  • Lis 4, 2018
Komu zlecić mycie okien na wysokościach?